Proiect casa AW080
Proiect casa AW079
Proiect casa AW078
 Proiect casa AW077
Proiect casa AW076
 Proiect casa AW075
 Proiect casa AW074
 Proiect casa AW073
 Proiect casa AW072
 Proiect casa AW071
pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| UTILE | ACTE NECESARE PROIECT | 

Certificat de urbanism (C.U.)

Acte necesare obtinerii Certificatului de Urbanism:

  • cerere-tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului
  • titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie); - extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea adeministrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari
  • memoriu tethnic de arhitectura in care se prezinta: regimul de inaltime a constructiei , pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc), cota de inaltime la cornisa, valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit), valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
  • plan de situatie (1:500) si plan de incadrare in zona (1:2000/1:5000/1:10000), elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie
  • documentul de plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism (copie);

Unitate depunere/ emitere:

  • Primaria Locala

Durata: 30 zile

Nota: Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii